From the Lilac Garden | 40" x 40" | Lyubovnaya

Regina Lyubovnaya

Artist's Bio