Le Train Bleu Paris | 30" x 24" | Thalia Stratton

Thalia Stratton

Artist's Bio